Koncepcja pracy Przedszkola

Koncepcja pracy Przedszkola

Koncepcja pracy Prywatnego Przedszkola w Michałowicach

 

Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie,

 musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności,

 osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy.

 Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania.

J.Korczak.

 

Podstawa prawna

 

Koncepcja pracy przedszkola opracowana została na podstawie:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami
(Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808).

Rozporządzenia MEN  z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U. Nr 168. poz 1324).

Statut przedszkola uchwalonego przez radę pedagogiczną.

 

O naszym przedszkolu

 

Przedszkole istnieje od 1991 roku. Znajduje się w Michałowicach przy ul. Parkowej 6
w oddzielnym budynku (300 m2) z przestronnymi salami oraz ogrodem (3000m2).

Mamy dwie grupy: 3 i 4 - latki oraz 5 i 6 - latki. Przedszkole jest czynne od godziny
8.00 - 17.00. Zatrudniamy profesjonalną kadrę nauczycieli. Posiadamy własną kuchnię

i wszystkie posiłki przygotowujemy na miejscu. W pracy z dziećmi rozwijamy wyobraźnię, doskonalimy talenty, aktywizujemy myślenie, budujemy poczucie etyki i estetyki, uczymy pracy w zespole, tolerancji, różnorodnych form  ekspresji plastycznej oraz muzycznej. Często bawimy się w teatr, tańczymy, pieczemy i gotujemy, robimy ciekawe doświadczenia. Wyruszamy na wycieczki, obserwujemy świat przyrody, poznajemy różne środowiska. Stawiamy na małe grupy, bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze, gwarantujemy stały kontakt z wychowawcami i dyrekcją. Nasi specjaliści wpierają Rodziców  w „trudnych sytuacjach”. Warto zobaczyć na własne oczy jak to wszystko wygląda, dlatego serdecznie zapraszamy.

 

 

Wizja naszego przedszkola.

 

Przedszkole jest miejscem zapewniającym dzieciom ciepłą i przyjazną atmosferę. Każdego dnia dzieci poznają, uczą się nowych rzeczy oraz przeżywają nowe doświadczenia aby z łatwością odnaleźli się w otaczającej rzeczywistości z zachowaniem uniwersalnych wartości takich jak piękno, dobro i prawda.

 

Misja naszego przedszkola. 

 

Alfabet naszym przewodnikiem w dążeniu do doskonałości.

 

Angażujemy Rodziców w życie przedszkola.

Bacznie obserwujemy potencjał dzieci w celu zapewnienia im najlepszej drogi rozwoju.

Czuwamy nad zdrowym i smacznym jedzeniem.

Domowa atmosfera w przedszkolu jest dla nas priorytetem.

Estetyczne i dobrze wyposażone sale sprzyjają prowadzeniu atrakcyjnych zajęć.

Fajna i twórcza kadra kształtuje umiejętności niezbędne w codziennych sytuacjach.

Gwarantujemy twórczość, innowacyjność oraz aktywność we wszystkich działaniach placówki.

Hałas nie potrzebny!!! Uczymy rozumienia informacji przekazywanych w sposób niewerbalny.

Indywidualnie podchodzimy do każdego dziecka.

Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i  propozycje rodziców.

Kierujemy się zasadą „ powiedz mi a zapomnę, pokaż mi a zapamiętam, zaangażuj mnie
a zrozumiem.

Lubimy propagować zdrowy tryb życia.

Łączymy ze sobą tradycję z nowoczesnością.

Mamy wiele ciekawych środków dydaktycznych do pracy z dziećmi.

Nigdy się nie poddajemy, zawsze dążymy do celu.

Organizujemy liczne wycieczki.

Przygotowujemy do nauki czytania i pisania.

Realizujemy plan zgodny z podstawą programową.

Stwarzamy najlepsze warunki do pracy oraz zabawy.

Tworzymy tradycję przedszkola - przedstawienia i festiwale.

Uczymy, eksperymentujemy, odkrywamy…

Wspieramy w trudnych sytuacjach.

Yes of course! Angielski to nasz drugi język.

Zawsze służymy pomocą.

 

Cele przedszkola:

 

Są one realizowane zgodnie z wymogami podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

1)  wspomaganiu dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

2)  budowaniu systemu wartości, w tym wychowywaniu dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,

3)  kształtowaniu u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów
i porażek,

4)  rozwijaniu umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach

z dziećmi i dorosłymi,

5)  stwarzaniu warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci

o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

6)  trosce o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcaniu do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

7)  budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijaniu umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

8)  wprowadzeniu dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

9)  kształtowaniu u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

10) zapewnieniu dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

 

 

Działania podejmowane w kierunku realizacji zamierzonych celów.

 

Prowadzimy systematyczne obserwacje dzieci, diagnozujemy gotowość do podjęcia nauki
w szkole.

Indywidualizujemy oddziaływania dydaktyczno - wychowawcze.

Stosujemy metody aktywizujące w procesie wychowawczo - dydaktycznym.

Udzielamy pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

Prowadzimy zajęcia korekcyjno - kompensacyjne.

Bierzemy udział w akcjach ekologicznych.

Organizujemy uroczystości okolicznościowe.

Podejmujemy różnorodne formy współpracy z rodzicami.

Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym.

Zapewniamy dzieciom ofertę zajęć dodatkowych takich jak j. angielski, rytmika, logopedia, gimnastyka korekcyjna, tańce, warsztaty Małego kucharza.

 

Metody pracy pobudzające aktywność dzieci w przedszkolu.

 

Realizujemy metody:

-  gimnastyki twórczej;

 • R. Labana,
 • C. Orffa,
 • W. Scherborn,
 • opowieść ruchowa,
 • taniec i pląsy.

-  stymulacji postawy myślenia twórczego;

 • M. Montessori,
 • C. Freineta,
 • drama,
 • bajkoterapia,
 • techniki parateatralne,
 • Metoda Dobrego Startu

-  wspomagające naukę czytania i pisania, liczenia;

 • E. Gruszczyk - Kolczyńska
 • B. Racławski
 • M. Bogdanowicz
 • M. Tymichowa

 

Metody pracy w przedszkolu według  M. Kwiatkowskiej:

- słowne: rozmowa, instrukcja, objaśnienia, społecznego porozumiewania się;

- czynne: samodzielnych doświadczeń, kierowania własną działalnością, zadań stawianych dziecku, ćwiczeń, scenki dramowe;

- percepcyjne: obserwacji, pokazy, demonstracji, uprzystępniania sztuki, pokazu.

           

Metody pracy w przedszkolu według Z. Krzysztoszek:

- oglądowe: demonstracja, spostrzeżenia, obserwacja, pokaz;

- słowne: pogadanka, opis, opowiadanie;

- praktyczne:

 • laboratoryjne (doświadczenia, eksperymenty)
 • działania technicznego (majsterkowanie)
 • działania produkcyjnego (wytwory użyteczne)

- bezpośredniego oddziaływania wychowawczego (rozmowa, ocena)

- oddziaływania pośredniego (przykład).

 

Metody pracy według S. Strzyżewskiego:

- podające: naśladowcze;

- ekspresyjne: zabawowo - naśladowcza, zabawowo - klasyczna;

- samodzielnych doświadczeń opartych na inicjatywie własnej dziecka;

- zadań stawianych dziecku przez nauczyciela;

- ćwiczeń, polegającej na powtarzaniu przez dziecko odpowiednich czynności;

- odtwarzania podczas nauki wiersza, piosenki czy tańca,

- słowne, rozmowy, opowiadania i zagadki;

- żywego słowa, środki artystyczne rozwijające wrażliwość artystyczną i estetyczną.

 

Podane powyżej metody pracy są stosowane w takich formach pracy jak:

- różnego rodzaju zabawy,

- gry dydaktyczne,

- spacery, wycieczki,

- czynności samoobsługowe,

- zajęcia organizowane przez nauczyciela z małymi zespołami oraz całą grupą,

- prace dzieci związane z doświadczeniami i eksperymentami,

- organizowanie uroczystości przedszkolnych,

- kontakty nauczyciela z dzieckiem w różnych sytuacjach.

 

Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka w naszym przedszkolu.

 

„ Zabawa to życie dziecka w wieku przedszkolnym,

opierajcie więc na niej waszą działalność wychowawczą,

osłaniajcie zabawę, kierujcie nią.

(…)Troskliwe wychowanie dziecka zostawi mu wolność,

spokojnego a samoistnego bawienia się dopóki zechce.”

F. Froebl

 

Zabawa to przyjemne spędzanie czasu , gra, rozrywka, to rodzaj  aktywności człowieka, która pojawia się w różnych formach w ciągu całego jego życia. W wieku przedszkolnym, nazywanym przez pedagogów wiekiem zabawy, podstawową czynnością podejmowaną przez dziecko jest zabawa.

 

Poprzez zabawę będziemy:

 

- dostarczać dziecku wiedz o samym sobie;

- uczyć wiedzy o otaczającym nas świecie;

- wprowadzać w świat nauki i techniki;

- kształtować umiejętność radzenia sobie z emocjami;

- uczyć dzieci umiejętności porozumiewania się z innymi;

- uczyć żyć w społeczeństwie oraz pracy w zespole;

- przygotować do świadomego podejmowania decyzji moralnie słusznych oraz niezależnego myślenia;

- wyrabiać umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz odnajdywania spokoju wewnętrznego;

- uczyć radzenia sobie w sytuacjach krytycznych i rozwiązywania konfliktów;

- kształtować uczucie empatii, szacunku, tolerancji;

 

 

 

System badania osiągnięć dzieci stosowany w naszym przedszkolu.

 

Ewaluacja obejmuje diagnozę, analizę, i pracę pedagogiczną opartą na wnioskach wynikających z diagnozy i analizy aktualnego stanu rozwoju dziecka.

 

Dotyczy sytuacji:

- „na wejściu” – rozpoznanie aktualnej sytuacji dziecka, jego potrzeb, zainteresowań,

- kształtującej – szczegółowe rozpoznanie stanu rozwoju i wspomaganie,

- diagnostycznej – monitorowanie osiągnięć dzieci na bieżąco,

- „na wyjściu” – ocena postępów po określonym cyklu kształcenia.

 

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

- prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),

- teczek prac i innych dokumentów, z których wynika czego dzieci nauczyły się,

- arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,

- materiałów reportażowych (zdjęcia, nagrania, filmy, itp.),

- rozmów.

 

Schemat systemu badania osiągnięć dzieci:

 

 

Przeprowadzenie  diagnozy wstępnej

 

 

 

 

 

Szczególowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju

 

  

 

 

 

Informowanie rodziców (chętnych) o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej

 

  

 

 

 

Półroczna ocena realizacji zamierzonych celów i zadań. Analiza, wnioski do dalszej pracy

  

 

 

 

 

 

Bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu (w razie konieczności), dokumentowanie wyników obserwacji

 

  

 

 

 

Przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy (opracowanie działań kompensacyjnych)

                                                                           

 

 

System informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

Informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dzieci jest ważnym elementem oddziaływania wychowawczego. Przekazując informację o aktualnym stanie rozwoju dziecka, koncentrujemy się w szczególności na jego mocnych stronach rozwoju. Jeśli mamy do przekazania informacje dotyczące trudnych zachowań, to zawsze staramy się mówić
o chociażby bardzo drobnych osiągnięciach i zaletach ich pociech, ponieważ ważne jest,
by stworzyć klimat bezpieczeństwa i zaufania, tak bardzo potrzebny obu stronom
w nawiązaniu dialogu i wzajemnego zrozumienia się.

Gromadząc informację o stanie rozwoju dziecka, kierujemy się zasadami:

- nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania,

- nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu

- informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, w teczkach indywidualnych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,

- rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,

- na życzenie rodzica nauczyciel może napisać pinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,

- na zakończenie przedszkola rodzic otrzymuje pisemną informację o przeprowadzonej analizie gotowości do podjęcia nauki w szkole.

 

Zasady pracy w trakcie realizacji programu wychowania przedszkolnego:

 

- zasada poglądowości - wykorzystujemy różnorodne środki dydaktyczne, umożliwiające bezpośrednie poznawanie rzeczy i zjawisk, zrozumienie i zapamiętywanie,

- zasada aktywności fizycznej i umysłowej dziecka - stanowi podstawę poznania rzeczywistości, zdobywania doświadczenia i umiejętności,

- zasada stopniowania trudności - dobieramy stopień trudności zadania do oczekiwań, wymagań oraz możliwości dziecka,

- zasada indywidualizacji - wiemy i uwzględniamy w naszych działaniach to,  że różne są możliwości dzieci i ich postępy w osiąganiu umiejętności; dzieci mogą dochodzić do tego samego celu w różnym czasie i odrębnymi drogami,

- zasada systematyczności -  nauka w przedszkolu rozłożona jest na cały rok szkolny i w tym czasie rytmicznie realizowane są zamierzone zadania i cele,

- zasada utrwalania - powtarzamy nabyte przez dzieci wcześniej umiejętności w celu ich zapamiętania i trwałego przyswojenia,

- zasada przystępności i rozumienia treści - nawiązujemy do przeżyć i spostrzeżeń dzieci, ich doświadczeń i wiedzy - czyli tego co jest dla nich zrozumiałe i związane z jasno sformułowanymi zadaniami.

 

Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami w przedszkolu:

 

- przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania
i przyczyn ewentualnych niepowodzeń,

- zapewnienie rodzicom pomocy psychologiczno - pedagogicznej; okazywanie im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywanie od nich pomocy w działaniach podejmowanych przez nauczyciela,

- włączenie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola,

- tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka,

 

Sposoby motywacji dzieci:

 

Stosowane nagrody:

            - pochwała indywidualna,

            - pochwała przed całą grupą,

            - pochwała przed rodzicami,

            - oklaski,

            - emblematy,

            - przydział funkcji.

 

Stosowane formy dyscyplinowania:

            - brak nagrody,

            - upomnienie ustne,

            - czasowe odebranie przydzielonej funkcji,

            - chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy,

            - „krzesełko przemyśleń”,

            - poinformowanie rodziców o zachowaniu.

 

Absolwent naszego przedszkola:

 

            - rozumie otoczenie,

            - jest otwarty na nowe wartości i nowe sposoby doświadczania świata,

            - posiada wiarę w siebie,

            - zna swoje możliwości,

            - radzi sobie w trudnych sytuacjach,

            - jest samodzielny, tolerancyjny, obowiązkowy i wytrwały w działaniu,

            - ma nawyki higieniczno - kulturalne,          

            - jest komunikatywny,

            - potrafi współdziałać w grupie,

            - pomaga innym,

            - jest wrażliwy na krzywdę,

            - szanuje rówieśników, dorosłych, starszych,

            - jest uczuciowo związany z rodziną, środowiskiem lokalnym, krajem,

            - potrafi praktycznie zastosować nabyte wiadomości i umiejętności;

            - rozpoznaje głoski w wyrazie,

            - pisze znaki od lewej do prawej strony kartki,

            - czyta pojedyncze wyrazy związane z życiem codziennym,

            - posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi,

            - prawidłowo trzyma ołówek, kredki, pędzel i nożyczki,

            - samodzielnie wykonuje rysunek postaci,

            - z własnej inicjatywy podejmuje działania plastyczne,

            - podejmuje działania konstrukcyjno - techniczne,

            - rozpoznaje kolory podstawowe i pochodne,

            - porządkuje przedmioty wg wskazanej cechy,

            - porównuje przedmioty i zbiory przedmiotów,

            - zna relacje przestrzenne,

            - śpiewa piosenki i bawi się przy muzyce, zna kroki prostych form tanecznych,

            - rozwiązuje zagadki muzyczne, wykonuje ćwiczenia rytmiczne,

            - zna swoje możliwości w zakresie ruchu.

 

Tradycje przedszkola:

 

- powitanie pani Jesieni; zapoznawani się z koleją porą roku,

            - bal Halloween; straszne opowieści,

- przedstawienie Bożonarodzeniowe; przygotowanie jasełek dla najbliższych naszych dzieci, spotkanie przy choince, rozmowa z Mikołajem (wręczanie prezentów) oraz wspólne śpiewanie kolęd,

- bal karnawałowy

- przedstawienie z okazji dnia Babci i Dziadka,

- bal Walentynowy,

- wspólne szykowanie wielkanocnych koszyczków, pieczenie chlebka, zdobienie jajek,

- przedstawienie z okazji „Zakończenia roku przedszkolnego”.

 

 

 

 

Plan współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym:

 

Współpraca ze środowiskiem może służyć różnorodnym celom oraz przybierać postać różnych zadań. W zależności od charakteru owych zadań współpraca może przybierać rozmaite formy. Ogromne szanse dla rozwoju tkwią w doborze przygotowanej
i zorganizowanej promocji placówki. To nie tylko możliwość pełniejszego zaistnienia
w środowisku lokalnym. To także okazja do uatrakcyjnienia edukacji i wychowania naszych dzieci oraz wciągania całej społeczności do działań na rzecz przedszkola, a to powinno być celem działania wszystkich.

 

Cele główne:
- integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym,
- promowanie osiągnięć przedszkola, jej uczniów i nauczycieli,
- podejmowanie działań służących integracji grona pedagogicznego, dzieci i rodziców,
- włączanie rodziców w życie przedszkola,
- kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka jako członka społeczności lokalnej

i regionalnej.

 

Celem współpracy ze środowiskiem lokalnym jest kształcenie w dzieciach:
- chęci poznania świata,
- umiejętności komunikowania się z innymi,
- szacunku do przyrody i współodpowiedzialności za nią,
- umiejętności funkcjonowania w środowisku lokalnym

 

Współpraca odbywać się będzie poprzez:

Spotkania z ciekawymi ludźmi:
Policjantem
Strażakiem
Harcerzem
Leśnikiem
Mikołajem
Piekarzem
Lekarzem, Stomatologiem
Aktorem
Redaktorem
Pracownikiem poczty i in. w miarę możliwości.

 

Wycieczki do punktów usługowych:
fryzjer,
krawcowa,
stomatolog,
strażak,
piekarz,
sklep spożywczy, owocowo- warzywny,
księgarnia,
przychodnia lekarska, apteka,
redakcja radia,
telewizja
poczta,
redakcja gazety i inne w miarę możliwości

 

Realizowane programy:

 

Zabawa dzieci w wieku przedszkolnym jest ich podstawową formą aktywności. Umożliwia procesy nauki, w których doświadczenie, odkrywanie i badanie wysuwają się na pierwszy plan. Łączy ona naukę z działaniami odwołującymi sie do fantazji i wyobraźni dziecka. Podczas jej trwania możemy zbierać nowe doświadczenia nie bojąc sie porażki czy złej oceny.

Działalność edukacyjną opieramy na Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego. By w pełni realizować proces dydaktyczno - wychowawczy będziemy pracować na bazie programu:

Program „Jak po sznurku” Alicja Guła, wyd. DIDASKO

„A ja rosnę i rosnę - trzylatek”, przewodnik metodyczny, wyd. MAC,

„A ja rosnę i rosnę - czterolatek”, przewodnik metodyczny, wyd. MAC,

„Bawię się i rosnę”, przewodnik metodyczny, wyd. MAC,

„ Szkoła tuż, tuż”, przewodnik metodyczny, wyd. MAC,

 

 

Podczas zajęć zapewniamy wszechstronny rozwój dziecka oraz odkrywanie zainteresowań i talentów każdego z podopiecznych. Pamiętamy o tym, że każde dziecko jest indywidualnością, które wymaga programu dostosowanego do jego własnych zdolności, temperamentu i momentu rozwojowego. Dlatego też cały proces edukacji przedszkolnej będzie wzbogacony metodami aktywizującymi:

1. "Dziecięca matematyka" - prof. E. Gruszczyk - Kolczyńskiej.

2. "Metoda Dobrego Startu" - prof. M. Bogdanowicz.

3. "Nazywanie świata" - odimienna metoda nauki czytania I. Majchrzak.

4. Elementy "Metody Ruchu Rozwijającego" - W. Sherborne.

5. Elementy Pedagogiki Zabawy - Klanza.

6. Elementy Metody Dennisona - Kinezjologii Edukacyjnej.

7. Elementy gimnastyki twórczej R. Labana, K. Orffa, A.M. Kniessów.

8. Projekty i programy edukacyjne opracowane przez nauczycieli przedszkola.

 

Plan pracy przedszkola na lata 2013-2016:

„Z ekologią za pan brat” - działania przedszkola związane z wdrążaniem dzieci do dbania
o przyrodę oraz ekologię

„Dbam o swoje zdrowie” - edukacja zdrowotna i aktywność ruchowa, odporność fizyczna
i psychiczna warunkiem pomyślnego procesu wychowawczego. Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno - zdrowotnych, propagowanie zdrowego stylu życia, kierowanie się zasadami bezpieczeństwa.

„Mały badacz i odkrywca” - rozwijanie twórczych postaw dziecka, talentów i zainteresowań podczas zabawy badawcze i eksperymentowanie.

 

 

 

„Wszystko co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu -

o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć,

odczuwać, myśleć, marzyć, wyobrażać sobie lepszy świat”

R. Fulghum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukuj